Portal de transparència

El Portal de transparència de la Fundació Estela per a la Discapacitat és un mitjà perquè la ciutadania conegui millor la nostra gestió com a fundació sense ànim de lucre i amb vocació de servei públic a la ciutadania de les comarques de Tarragona. El portal de transparència ens permet comunicar el nostre compromís amb la societat i la gestió dels recursos que realitzem seguint els valors fundacionals de la institució.

Finalitat, missió i activitats

La Fundació Estela per a la Discapacitat treballa per la promoció personal del discapacitat intel·lectual i la millora de la seva integració social, mitjançant actuacions orientades a l’educació, la formació professional, la integració social i l’acolliment residencial.

L’entitat es troba inscrita en el Registre dels grups d’interès de la Generalitat de Catalunya, amb el número identificador 1871.

Organització institucional i estructura

El nostre equip directiu és el responsable de controlar i dirigir les activitats de la Fundació Estela per a la Discapacitat i s’encarrega de garantir la qualitat i excel·lència de l’assistència que proveeix a través dels seus centres, així com de vetllar pel manteniment dels valors de la institució. Pel que fa a l’òrgan de govern de la fundació, aquest està format per un patronat integrat per persones representatives i independents del territori al qual es presta servei.

Balanç Social

La Fundació Estela, com a fundació d’utilitat pública, està sotmesa a la legislació catalana i subjecta a la llei de transparència. El Balanç Social és una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern de les organitzacions. El seu objectiu principal és poder analitzar i avaluar des de la perspectiva social, els impactes i la gestió de l’activitat en la societat, de manera que permet tenir dades dels estàndars ètics de l’organització.

Gestió econòmica i pressupostària

La Fundació és una organització sense ànim de lucre que busca assegurar la suficiència financera per a garantir la seva continuitat.

El següent document expressa l’opinió d’un auditor, que valora si els comptes anuals estan ben elaborats d’acord amb els principis comptables i si reflecteixen la imatge fidel de l’organització.

Contractació com a proveïdor de serveis

En qualitat de centre concertat, la Fundació Estela per a la Discapacitat presta serveis concertats amb el Departament de Treball, d’Afers Socials i Família i amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Decisions i actuacions d’especial rellevància jurídica

Reconeixements i premis

Recull dels reconeixements rebuts per la Fundació Estela per a la Discapacitat i per altres fundacions de la Xarxa Santa Tecla Sanitària, Social i Docent en els últims anys com a resultat de la dedicació dels nostres professionals al servei de les persones.