Escola Estela

El Centre d’Educació Especial (CEE) Escola Estela és un centre concertat amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Els alumnes tenen edats compreses entre els 3 i els 21 anys i presenten alteració del desenvolupament psíquic i/o cognitiu, per la qual cosa en la seva etapa d’escolarització necessiten una atenció més específica que la que els pot oferir l’escola ordinària.

L’Escola Estela atén alumnes en règim d’escolarització complerta i d’escolarització compartida.

Documentació Escola

Estratègia Digital del Centre (EDC)

Projecte Educatiu (en revisió)

Dossier curs 2023/24

Escola Verda (en revisió)

Finalitat

Potenciar al màxim el desenvolupament de les capacitats cognitives, afectives i de relació dels alumnes per aconseguir la integració en la societat.

Nivells educatius

Com a escola d’educació especial entenem l’educació com a un procés integral per donar la millor resposta a les necessitats educatives de cada estudiant. Es procura agrupar els alumnes en funció de l’edat, capacitats i perfil.

Els nivells educatius són:

 • Educació Infantil Adaptada: de 3 a 7 anys
 • Educació Primària Adaptada: de 7 a 12 anys.
 • Educació Secundària/Postobligatòria Adaptada: de 12 a 18 anys.
 • Programa de transició de la vida adulta (PTVA): de 16 a 21 anys.

Metodologia

L’Escola intenta adaptar-se al màxim a les capacitats personals de cada usuari i usuària per afavorir aprenentatges funcionals i constructius que l’ajudin a crèixer com a persona.

Equip humà

Format per la direcció, sotsdirecció, un equip d’especialistes, mestres d’educació especial, educadors i educadores i monitors i monitores.

Serveis

 • Assessorament psicopedagògic
 • Orientació, assessorament i suport familiar
 • Logopèdia
 • Educació física i psicomotrocitat
 • Teràpies: musicoteràpia, canoteràpia, plàstica, teatre, estimulació multisensorial, piscina
 • Tallers: cuina, hort, revista escolar
 • Servei d’esbarjo: espai educatiu de creativitat i esport

Serveis complementaris

 • Servei de menjador
 • Servei de transport escolar
 • Activitats de lleure per Nadal, Setmana Santa i estiu
 • Colònies, sortides i excursions

Activitats i teràpies

Els serveis de la Fundació Estela per a la Discapacitat treballen per potenciar al màxim les capacitats de les persones, promoure una major autonomia, afavorint el coneixement del propi cos i de l’entorn que l’envolta.

Partim d’estratègies d’aprenentatge per tal que la persona es pugui comunicar de forma efectiva amb sistemes alternatius i augmentatius de la comunicació.

L’objectiu principal és el benestar de cada persona.

L’escola en imatges