Nosaltres

La Fundació Estela per a la Discapacitat fa més de 40 anys que es dedica a la promoció personal del discapacitat intel·lectual a les comarques de Tarragona i a la millora de la seva integració social, des de la infància fins a l’etapa adulta.

Principis d’actuació

Desenvolupar serveis que donin resposta a les noves necessitats de les persones amb discapacitat i els seus familiars i cuidadors.
Promoure la participació i la implicació de les famílies, així com dels usuaris i dels professionals, en la vida de la Fundació.
Millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i de les seves famílies.

Missió

La missió de la Fundació, d’acord amb la voluntat dels seus fundadors, és la promoció personal del discapacitat intel·lectual i la millora de la seva integració social, mitjançant actuacions orientades a l’educació, la formació professional, la integració social i l’acolliment residencial.

Visió

El desenvolupament personal, social i professional de les persones amb discapacitat intel·lectual que els permeti viure una vida plena.

Valors

Els principis rectors es posen de manifest en cadascun dels serveis que presta l’entitat i es basen en els criteris ètics de:

  • Respecte
  • Tolerància
  • Responsabilitat
  • Solidaritat
  • Compromís
  • Transparència
  • Equanimitat

Patronat

La Fundació Estela per a la Discapacitat es regeix per un Patronat. Les seves funcions principals són vetllar pel compliment de la missió i finalitats establertes en els Estatuts de l’entitat.