L’Ajuntament de Tarragona subvenciona el projecte ‘InterACTUEM’ de la Escola Estela

El centre impulsa l’ús de les noves tecnologies entre alumnes i famílies durant la pandèmia

L’Ajuntament de Tarragona ha decidit subvencionar econòmicament el projecte educatiu ‘InterACTUEM’, basat en en facilitar la comunicació i potenciar l ́’us de les noves tecnologies entre tot l’alumnat de l’Escola d’Educació Especial Estela i en l’assessorament a les famílies per poder generalitzar l’ús de la tauleta electrònica i altres sistemes alternatius de comunicació en diferents entorns.

El projecte, desenvolupat i implementat al llarg de 2020 i del qual se n’han beneficat els 85 alumnes de l’escola, ha estat especialment important arrel de l’estat d’alarma que s’ha viscut des del passat del 13 de març del 2020, que va provocar que l’Escola Estela , com d’altres centres educatius del territori, s’hagués d’adaptar a la nova realitat organitzant tot un paquet de mesures excepcionals per treballar amb els  alumnes i les seves famílies.

Per tal de garantir la qualitat educativa malgrat el confimanent inicial i les restriccions en la tornada a les classes presencial, l’equip directiu d’Estela es va marca com a objectiu acompanyar les famílies al llarg de tot l’any. I en aquest sentit es va posar en marxa el projecte ‘InterACTUEM’, treballant en diferents línies d’actuació adreçades a l’alumnat, al professorat i a les famílies. Així, complint les indicacions del Departament d’Ensenyament, s’han deixat d’utilitzar espais comuns del centre, com l’aula d’informàtica, i es va procedir a dotar cada aula i/o espai de l’escola amb una tauleta electrònica per tal d’afavorir, segons les capacitats de cada alumne, la comunicació i l’accés a les tecnologies. Durant tot l’any, a més a més, l’equip educatiu del centre ha tingut el suport d’un mestre especialista en noves tecnologies, que ha format a l’equip i ha liderat el projecte, trobant els recursos tecnològics adaptats als requeriments dels alumnes amb necessitats educatives especials. Pel que fa a l’atenció a les famílies, freqüentment s’ha acollit i informat a les famílies o tutors/es legals del treball realitzat a l’escola, de vegades amb l’acompanyament del professional per entendre com fer a casa el que estem explicant als infants. I aquí és on la tasca de la logopeda, especialista encarregada de treballar la comunicació verbal i no verbal en l’àmbit escolar, ha desenvolupat un paper clau en l’àmbit familiar en el projecte ‘InterACTUEM’.

Amb el projecte s’han cobert els següents objectius de manera exitosa:

  • Donar eines per crear un bon vincle entre el professional i l’alumne que afavoreixi l’ intercanvi comunicatiu.
  • Conèixer els interessos de l’alumne per afavorir la demanda de comunicació.
  • Potenciar la motivació en l’alumne per comunicar-se.
  • Incorporar habilitats comunicatives verbals i/o no verbals funcionals.
  • Adaptar el millor sistema alternatiu de comunicació per cada alumne.
  • Millorar l’autoestima de l’alumne
  • Millorar la qualitat de vida de l’alumne i la seva família.